Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

25 ýyldan gowrak wagt bäri çeýe gaplama pudagy bilen meşgullanýan Huiyang Packaging, azyk, içgiler, lukmançylyk, öý goşlary we beýleki önümler üçin ekologiýa taýdan arassa gaplama we gaýtadan işlenip bilinýän gaplamalar bilen üpjün edip, ökde öndüriji bolup durýar.

4 toplum ýokary tizlikli rotogravure çap maşynlary we käbir degişli maşynlar bilen enjamlaşdyrylan Huiyang her ýyl 15 000 tonnadan gowrak film we halta öndürmäge ukyply.

ISO9001, SGS, FDA we ş.m. tarapyndan kepillendirilen Huiýang önümleri 40-dan gowrak daşary ýurtlara, esasan Günorta Aziýada, Europeewropada we Amerika ýurtlarynda eksport etdi.

+
Yearsyl tejribesi
Speedokary tizlikli Rotogravure çap maşynlary we käbir degişli maşynlar toplumy
+
Her ýyl 15 000 tonnadan gowrak film we halta öndürip bilýär
Önümleri 40-dan gowrak daşary ýurtlara eksport etdi

Biz näme edýäris

Häzirki wagtda “Huiyang Packaging”, bazardaky kynçylyklara uýgunlaşmak üçin ýakyn wagtda dünýä derejesindäki gaplama önümçilik enjamlaryny we üznüksiz tehnologiki täzelikleri getirip, Hu'nan welaýatynda täze zawod gurar.

“Huiyang Packaging” ähli müşderiler üçin ekologiýa taýdan amatly gaplama çözgütleri bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir.

Öňünden ýasalan halta görnüşleri gapdal möhürlenen haltalary, ýassyk görnüşli haltalary, fermuar torbalary, fermuar bilen halta, halta haltasy we käbir ýörite şekilli haltalary we ş.m.

“Huiyang Packaging”, yzygiderli gözlegler we innowasiýalar arkaly has ekologiýa taýdan arassa we howpsuz iýmit derejeli gaplamalary öndürmek üçin durnukly ösüş ýolunda.

Şahadatnamamyz

ISO9001

FDA

3010 MSDS hasabaty

SGS

Müşderi özleşdirmek

“Huiyang Packaging” Hytaýyň günorta-gündogarynda ýerleşýär we 25 ýyldan gowrak çeýe gaplama bilen meşgullanýar.Önümçilik liniýalary 4 toplum ýokary tizlikli rotogravure çap ediji maşyn (10 reňke çenli), 4 toplum gury laminator, 3 toplum çözgütsiz laminator, 5 toplum süýşüriji maşyn we 15 halta ýasaýjy maşyn bilen enjamlaşdyrylandyr.Toparlaýyn işimiziň tagallasy bilen ISO9001, SGS, FDA we ş.m.

Dürli material gurluşlary we iýmit derejesine laýyk bolup bilýän dürli laminirlenen film bilen çeýe gaplamalaryň ähli görnüşinde ýöriteleşýäris.Şeýle hem dürli görnüşli haltalar, gapdal möhürlenen haltalar, orta möhürlenen haltalar, ýassyk ýassygy, fermuar haltalary, durýan halta, halta haltasy we käbir ýörite şekilli haltalar we ş.m. öndürýäris.

Sergi

sergi