Sowuk möhürleýji film

Sowuk möhürlenen plastmassa gaplaýyş filmi, ýylylyga sezewar bolanda aňsatlyk bilen deformasiýa edilýän önüm gaplamasyny saýlamakdyr.Häzirki wagtda halkara bazaryndaky gaplamanyň ösüş tendensiýasy.Onda tekiz möhürleme görnüşi we önümiň bitewiligini üpjün etmek aýratynlyklary bar.Şokolad, biskwit, süýji we beýleki önüm gaplamak üçin amatly

1. Möhürlemek üçin bölekleýin örtük

2. heatingyladyşsyz möhürlenip bilner

3. Gaplamak wagtynda mazmuny gowy gorap biljek ýylylyk çeşmesi ýok.

4. Daş görnüşi owadan çap edilen, çyglylyga we gazdan goraýan, zatlaryň saklanyş möhletini uzaldýan we ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa

冷 封 膜 8


Iş wagty: Apr-07-2023