2023 Bahar kanton ýarmarkasy, 133-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy ýakyn wagtda gelýär

Hytaýyň 133-nji import we eksport ýarmarkasy, köpden bäri garaşylýan Kanton ýarmarkasy 2023 Bahar, Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde geçiriler.Bu çäre, dünýädäki iň möhüm söwda wakalarynyň biridir we dünýäniň dürli künjeginden gelen kärhanalara önümlerini we hyzmatlaryny potensial sarp edijilere görkezmek üçin platforma hödürleýär.

Kanton ýarmarkasy alty onýyllygyň dowamynda möhüm waka bolup, Hytaýyň eksportyny dünýä derejesinde sürmekde möhüm rol oýnady.Her ýyl müňlerçe hytaýly we daşary ýurtly kärhanalar bu çärä gatnaşýarlar we bu işini giňeltmek isleýän her bir adam üçin hökmany çärä öwrülýär.

Bu ýylky waka öňküsinden has uly we has gowy boljakdygyny wada berdi.Dokma, elektronika, tehnika we öý enjamlary ýaly dürli pudaklardan 25 000-den gowrak sergä gatnaşan bu çäre öňkülerinden has giň önüm hödürlär.Şeýle hem ýarmarkada soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan täze energiýa we ýaşyl önümlere gönükdirilen ýörite zolaklar bolar.
Dürli sergilerden başga-da, ýarmarka kärhanalara alyjylar, maýadarlar we öndürijiler bilen aragatnaşyk gurmak we aragatnaşyk gurmak üçin mümkinçilikler döredýär.Bu özara gatnaşyk diňe bir kärhanalara önümlerini görkezmäge kömek etmän, eýsem gymmatly pudak düşünjelerini almaga we global täsirini ýokarlandyrmaga mümkinçilik döredýär.

Kanton ýarmarkasynyň ähmiýeti işewür dünýäsinden has möhümdir, sebäbi bu çäre Hytaý bilen dünýäniň beýleki ýurtlarynyň arasynda medeni alyş-çalşygy ösdürmekde möhüm rol oýnaýar.Dünýäniň dürli künjeklerinden gelýänlere Hytaý medeniýetini başdan geçirmäge we Hytaýyň halky bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik döredýär.

Kanton ýarmarkasy ýyllar boýy ösdi we ösdi, ýöne esasy maksady şol bir bolmagynda galýar: halkara söwda we işewür aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek.Bu çäre, Hytaýyň dünýä arenasyndaky üstünlikleriniň subutnamasydyr we işini giňeltmek we dünýä bilen gyzyklanmak isleýän her bir adam üçin hökman gatnaşmaly çäre.

Sözümiň ahyrynda, 133-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy, Kanton ýarmarkasy 2023 Bahar, kärhanalara täze önümleri görkezmek we öwrenmek, pudak oýunçylary bilen aragatnaşyk saklamak we potensial hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin gyzykly we täsin waka boljakdygyny wada berýär.Hytaý bilen dünýäniň beýleki ýurtlarynyň arasyndaky söwdany ösdürmek, medeni alyş-çalşy ösdürmek üçin ajaýyp mümkinçilik bolup hyzmat edýär.Bu ajaýyp wakany sypdyrmaň! Biz sizi şol ýerde görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!展会


Iş wagty: 18-2023-nji mart