Easyeňil ýyrtyk gaplama

Easyeňil ýyrtyk film 1990-njy ýyllarda Europeewropada ýaňsylanýar we faktor çagalara ýetirilen zyýany azaltmak we plastmassa gaplamalaryň gaty açylmagy meselesini çözmekdir.Ondan soň, aňsatlyk bilen ýyrtmak diňe bir çagalaryň önümlerini gaplamak üçin däl, eýsem lukmançylyk gaplamalary, iýmit önümleri we öý haýwanlary üçin gaplamak we ş.m. ulanylýar. Adaty plastmassa gaplamalar bilen deňeşdirilende, ýeňil ýyrtyk filmiň ýerine ýetirişinde uly artykmaçlyklary bar.

Easyeňil ýyrtylýan filmiň ýyrtyjy güýji pes we keseligine ýa-da dikligine aňsatlyk bilen ýyrtylýar.Möhürleýiş howa geçirijiligini üpjün etmek şertinde sarp edijiler gaplamany has az güýç bilen açyp bilerler we poroşok we suwuklyk ýok.Gaplamany açanda sarp edijilere ýakymly tejribe getirýär.Mundan başga-da, aňsat ýyrtylýan film, ýokary tizlikli gaplamanyň islegini kanagatlandyryp we şol bir wagtyň özünde önümçilik çykdajylaryny azaldyp bilýän önümçilikde gaty pes möhürleme temperaturasyny talap edýär.

Kofe bazardaky sarp edijiler tarapyndan giňden garşylanýar.Häzirki wagtda kofe gaplamalarynda haltalar, bankalar we çüýşeler bar.Kofe öndürijiler beýleki iki görnüşden has köp halta ulanýarlar.Emma käbir sarp edijiler käbir gaplama haltalaryny açmagyň kyndygyny görýärler.

Kofeniň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, gaplamak ýokary päsgelçilikli, gowy howa geçirijiligi we syzmak mümkinçiligi bolan ýagdaýynda ajaýyp möhürleýiş güýji bolan material gurluşlary bolmalydyr.Gaplamak üçin 3 gatly ýa-da 4 gatly material köplenç ulanylýar.Käbir materiallaryň has berk bolmagy, gaplamanyň ýyrtylmagy aňsat bolmaz.

HABARLAR121

“Huiyang Packaging” köp ýyl mundan ozal aňsat ýyrtylýan gaplamany ösdürmäge bagyşlanýar.Bu gaplama gaplaýyş filminiň islendik gönüden-göni aňsatlyk bilen ýyrtylyp we açylyp bilner. Diňe kofe gaplamak üçin däl, aňsat ýyrtylýan gaplamalar çagalaryň gaplama, kosmetika gaplama we derman önümleriniň islegini kanagatlandyryp bilmez.Huiyang ýakyn wagtda bazar üçin has amatly gaplamalary ösdürer.

 


Iş wagty: Fewral-08-2023