Gök önümler üçin ýörite çap edilen öz-özüňi möhürlemek mikro-deşikli plastik halta

Gysga düşündiriş:

Gök önümler / Miwe gaplaýyş haltalary polipropilenden we polietilenden ýasalýar.Esasy ulanylyşy oba hojalyk önümlerini gaplamak üçin.Esasan üç tarapy öz içine alýar: gök önümler (mysal üçin, sogan, kelem, kelem, sarymsak, kelem, kartoşka, käşir we ş.m.), miweler (alma, ananas, garpyz, kokos, banan, apelsin we ş.m.) we beýleki oba hojalyk önümleri (nohut, mekgejöwen, süýji kartoşka we ş.m.) garaşyň).

Beýleki gaplaýyş haltalary bilen deňeşdirilende gök önüm gaplaýyş haltalarynyň birnäçe artykmaçlygy bar:

1. Howanyň geçirijiligi gowy, içindäki miweleriň we gök önümleriň ýaramazlaşmagy aňsat däl, duýgurlyk hem birneme gowy.

2. Uly elastiklik, güýçli güýç, deformasiýa aňsat däl, gaty we çydamly.Oba hojalyk önümlerini öz içine alýandygy sebäpli, oba hojalyk önümleriniň hili eýýäm agyr, şonuň üçin gök önüm gaplaýyş haltalarynyň hili has güýçli bolar.

3. weeňil, ýumşak we tekiz, tekiz süzgüç miweleri we gök önümleri daşaýarka zeperlerden gorap biler.

Ösümlik gaplaýyş haltalary beýleki gaplaýyş haltalary ýaly köplenç ulanylmasa-da, olaryň ulanylyşy gaty güýçli.Beýleki gaplaýyş haltalary miweleri we gök önümleri gaplamak üçin hem ulanylsa-da, beýleki gaplaýyş haltalarynyň gök önüm gaplaýyş haltalary ýaly täsirli däldigi äşgärdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情 页 0_01

详情 页 0_02

Haryt ady

Biodegrirlenip bilinýän gurbaga garşy plastmassa täze gök önüm miwe gaplaýyş sumkasy 3 gapdal möhür iýmit gaplamasy

Material PE / PE, PET / AL / PE, PET / VMPET / PE, BOPP / CPP.BOPP / VMCPP
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Çap etmek 10-a çenli reňk ýalpyldawuk ýa-da mat agyrlyk çap etmek
Mysal Mugt nusga
Ulanylyşy Plastiki halta gaplaýan towuk guş goz ördek Her dürli iýmit önümleri - süýji, iýmit, şokolad, süýt tozy, çörek, tort,
çaý, kofe we ​​ş.m.
Üstünlik 1. Kislorodyň ýokary päsgelçiligi we ýagty şöhle ýokary tizlikli awtomatiki gaplaýyş maşynyna laýyk gelýär
2.Biz göni plastmassa gaplaýyş haltalary we plastmassa rulon film öndürijisidiris.
3. Önümiňiziň bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagy üçin plastmassa gaplaýyş filmleriniň we sumkalarynyň paýhasly we göni bahasy.

详情 页 1_03

13 (2) 12 (3) 3 (2) 2 (2) 1 (2)详情 页 1_08详情 页 1_09详情 页 1_10详情 页 1_11详情 页 1_12详情 页 1_13

1.Q: Sitata haçan alyp bilerin?
Adatça, soragyňyzy alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda iň gowy bahamyzy sitata edýäris. Haýyş edýäris, sumkanyň görnüşi, materialy
gurluşy, galyňlygy, dizaýny, mukdary we ş.m.

2.Q: Ilki bilen käbir nusgalary alyp bilerinmi?
Hawa, synag üçin nusgalary iberip bilerin.Nusgalar mugt we müşderiler diňe ýük tölegini tölemeli.
(köpçülikleýin sargyt goýlanda, sargyt töleglerinden alynýar).

3Q: Nusgalary näçe wagt alyp bilerin?Köpçülikleýin önümçilik üçin öňdebaryjy wagt näme?
Tassyklanan faýllaryňyz bilen nusgalar adresiňize iberiler we 3-7 günüň içinde geler. Bu sargyt mukdaryna bagly
we haýyş edýän ýeriňiz.Adatça 10-18 iş gününde.

4Q: Önümçilige başlamazdan ozal hilini nädip deňeşdirmeli?
Nusgalar berip bileris, siz bolsa bir ýa-da birnäçe zady saýlarsyňyz, şondan soň hilini düzeris.Bize nusgalaryňyzy iberiň, bizem ibereris
islegiňize görä ediň.

5Q: Işiňiz nähili?
Biz gaplama haltalarynda ýöriteleşen 20 ýyldan gowrak tejribämiz bolan göni öndüriji.

6Q: OEM / ODM hyzmatyňyz barmy?
Hawa, pes moqdan başga OEM / ODM hyzmatymyz bar.

详情 页 1_14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler